Повече за "1:1"

„1:1“ („Едно към едно“) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

При „1:1“ учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което Интернет (или друг голям набор от съдържание) предлага. Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.

В него най-важен е учителският екип и организацията и планирането на учебните занятия. Показател за работещ модел е, когато учениците и учителите използват устройствата си свободно и без инструкция във всеки учебен час и във всяка класна стая (или друга среда).

Целта на модела е да развие дигиталната компетентност на учители и ученици и да „стъпи“ на технологиите като средство за учене и добиване на знания, умения и увереност във всички учебни часове, предмети, проекти. По този начин се развиват умения за XXI век, пести се време в учебните часове и оптимизират учебните процеси. Поощрява се сътрудничество между учениците във всички учебни часове и задачи. Учениците и учителите се отдалечават от поведението на консуматори на услуги, които дигиталните технологии и интернет представят, и започват да използват уменията си, за да създават реални продукти и съдържание.

Технологиите престават да бъдат изолирана, обособена част на учебния процес и се превръщат в естествен и достъпен инструмент за справяне с предизвикателствата.