Пилотен проект 1:1

и седем училища, които стартират участието си в него

Първи официални резултати от изследването на модела „1:1” („Едно към едно”) в 7 български училища

Целта на “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1), подкрепено от Министерство на образованието и науката, е да се развие и изследва най-добрият опит в България, свързан с модела, и той да се превърне в приложим модел за трансформиране процеса на обучение в българското училище.


Екипът, воден от проф. Галин Цоков от Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, анкетира общо 854 участника и достигна до следните изводи:

  1. Моделът 1:1 променя ролята на учителя и той се превръща в мотиватор и ментор на учениците, а не е само транслатор на знания;

  1. Самите ученици се превръщат в дизайнери на ресурсите за обучение и създават ново съдържание;

  1. Вследствие на модела се променя методът на оценяване на учениците от нормативен към формативен;

  1. Мотивацията за учене се повишава чрез промяната на образователната среда, дизайна на процеса на обучение и смисленото използване на ИТ;

  1. Успехът на учениците се повишава;

  1. 1:1 акцентира върху компетентностно-базираното образование;

  1. Моделът прави възможно паралелното използване на различни форми на обучение и широкото навлизане на виртуалното обучение.


В проучването участват 7 училища, които прилагат модела в свои паралелки: 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, Търговска гимназия, гр. Бургас, Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ), гр. Пловдив.


Изследването е подкрепено технологично от Център за творческо обучение - единствен партньор на Google Cloud със специализация "образование" в България.


Резултатите от изследването показаха, че при извънредните условия, в които то се проведе, учениците и учителите от паралелките 1:1 се справят по-успешно от обучаваните и колегите им от традиционните паралелки.


Изследването установи и висока степен на удовлетвореност от прилагането на модела "1:1" от различните групи изследвани лица. Над 80% от анкетираните смятат, че този модел е успешен и трябва да продължи да се прилага в българското училище.


Финалните резултати, препоръки и заключения от изследването ще бъдат достъпни след приключването му в края на месец юни.

Училища стартират научен проект за споделяне на модела за учене “1:1”

Седем училища стартират участието си в Пилотния проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, официално подкрепен от Министерство на образованието и науката.

В разгара на интензивното въвеждане на дигитално-подпомогнато обучение от разстояние в цялата страна, 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, Търговска гимназия, гр. Бургас, Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ), гр. Пловдив ще участват в изследването, което ще опише натрупания им опит при прилагането на модела „1:1“ и ще подпомогне учебните заведения с конкретни психолого-педагогически, методически и организационни насоки относно прилагането на компетеностен модел с помощта на дигитални технологии.

В изследването ще се включат 9 паралелки, 230 ученици и 40 учители, които вече са организирани по модела „1:1“, предвиждащ всеки ученик и учител да имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт).

В изследването ще бъдат събрани реални данни за учебен процес, методика, нагласи и компетентности на ученици и учители. Изследването е подкрепено от солиден академичен и технологичен екип, начело с проф. Д-р Галин Цоков - директор на департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, екип на Център за творческо обучение и представители на седемте училища.

Очаквайте първите анонси, свързани с проекта след 20 април 2020 г